အေၾကာင္းအရာ: 

ဒီလိုညဘက္အခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာ ရွင္စံအိမ္ေတာ္ရဲ႕အျပင္ကိုမထြက္သင့္ဘူးလို­႕မာရီထင္တယ္...(မာရီျမင့္)