အေၾကာင္းအရာ: 

ဘာလို႔မ်ား မစားႏိုင္မေသာက္ႏိုင္ျဖစ္ေနၾကလဲ မသိဘူးမုန္းလိုက္တာ (ေစာကလ်ာ)