အေၾကာင္းအရာ: 

ေဒၚေဒၚျမလည္း နားလည္ပါတယ္ဆရာမရယ္ ဒါေပမယ့္ဘယ္သူ႔ကိုမွ ျပန္မေျပာဖို႔ေဒၚေဒၚျမေတာင္းပန္ပါတယ္ (ေဒၚျမသက္ေ၀)