အေၾကာင္းအရာ: 

အစ္ကိုတို႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ကိုစျပီးေျပာမယ္ေပါ့ေနာ္ အစ္ကိုတို႔႐ုပ္႐ွင္စ႐ိုက္တုန္းကဆိုရင္ ကာလာေခတ္ကေပၚဦးစေလးေပါ့ေနာ္ Black and  White လည္းမေပ်ာက္ေသးဘူး