အေၾကာင္းအရာ: 

ကိုယ္တို႔စ႐ိုက္တဲ့ကားက ၁၉၈၅ ခုနွစ္မွာ စျပီး႐ိုက္ပါတယ္ ၁၉၈၆ ခုနွစ္မွာ႐ံုတင္ပါတယ္ ႐ံုေပၚေရာက္ဖို႔အတြက္ တစ္နွစ္ၾကာတယ္ အခုနွစ္နဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ အရမ္းကြာသြားတယ္