အေၾကာင္းအရာ: 

ဆရာတို႔တုန္းက ဆရာ၀န္ပညာ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာဆိုတာလူေတြေတာ္ေတာ္ဂုဏ္ျပဳပါတယ္ အဲ့ဒါကို ေတာသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဆင္းရဲသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ရေအာင္ယူႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဆရာ့ကိုဆရာလည္း မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္......