အေၾကာင္းအရာ: 

-ဆရာတို႕အၾကမ္းအဖ်င္းကေတာ့ လစာကိုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခုေတာ့ထားသင့္ပါတယ္..