အေၾကာင္းအရာ: 

ကိုစိုင္းမာရီဆီကို သြားသြားလည္ေတာ့ မာရီဆီက သေဘာမက်တဲ့ အရိပ္အေယာင္ကို မေတြ႔ရပါဘူး အဲ့ဒါေၾကာင့္ကိုစိုင္းက အဆင္ေျပတယ္လို႕ေျပာတာပါ (စိုင္းဇံ)