အေၾကာင္းအရာ: 

ရန္ကုန္က သူေဌးၾကီးရဲ႔ သမီးေမဘယ္လ္မာရီျမင့္က ဒီမွာေရာက္ေနတယ္ဆိုတာ ရန္ကုန္ကသူေတြစိတ္ပူေနမွာဆိုးလို႔ အေၾကာင္းၾကားမလို႔ (ေနဗလ)