အေၾကာင္းအရာ: 

အေဖ ဒီဆရာမက နန္းၾကာတို႔ေက်ာင္းက အဂၤလိပ္စာဆရာမ ေမဘယ္လိမာရီျမင့္တဲ့ (နန္းၾကာ)