အေၾကာင္းအရာ: 

တကယ္ဆိုရင္ေမာင္ေနဗလက ဆရာမဘယ္မွာ႐ွိလဲ စိုင္းဇံကိုေျပာသြားသင့္တာေပါ့ (ေဒၚျမသက္ေ၀)