အေၾကာင္းအရာ: 

မဂၤလာပါေနာ္ဆရာမ နန္းၾကာကနန္းၾကာအေဖအတြက္ သိုးေမြးထိုးေပးေနတာပါ (နန္းၾကာ)