အေၾကာင္းအရာ: 

မာရီျမင့္အေၾကာင္း အစ္ကိုၾကားမိလားအစ္ကို မာရီျမင့္ရန္ကုန္ေရာက္ေနတယ္ဆိုလို႔ (ေနဗလ)