အေၾကာင္းအရာ: 

ဆရာမ ဆရာမေက်ာင္းပိတ္ရက္ၾကီးမွာ ဘာကိစၥ႐ွိလို႔လဲဟင္ (နန္းၾကာ)