အေၾကာင္းအရာ: 

သမီးတမင္တကာ လုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး နတ္သမီးေမေမရယ္ အေစာကိုကယ္ပါဦးေနာ္  (ေစာကလ်ာ)