အေၾကာင္းအရာ: 

ညီမေလးဆရာမမာရီျမင့္ကို ဘယ္ေလာက္ထိလြမ္းတယ္ဆိုတာ အစ္ကိုသိပါတယ္ (စပ္ခြန္မိုင္း)