အေၾကာင္းအရာ: 

ဦးေလး စိတ္ေတြေလးေနတယ္ သူတစ္ခုခု မျဖစ္ေလာက္ပါဘူးေနာ္ (ဦးစိုင္းလံု)