အေၾကာင္းအရာ: 

-ခမ္း အိမ္ကုိ အရမ္းလြမ္းေနျပီ အျမန္ဆံုး အိမ္ျပန္ဖို႕ပဲစဥ္းစားေနတာ..ခမ္းကကိုစိုင္းႏွင့္ႏွစ္ေယာက္ ဒီအထိလာႏိုင္ေသးတာပဲ (ခမ္းေလး)