အေၾကာင္းအရာ: 

အစ္ကိုက ဒီမွာေရာက္ေနတာကိုး အေစာျပင္ဆင္ထားတာဘာေတြလိုေသးလဲဆိုတာ အစ္ကိုလိုက္ၾကည့္ေပးပါေနာ္ (ေစာကလ်ာ)