အေၾကာင္းအရာ: 

မာရီအတြက္နဲ႔ ဘယ္သူမွ စိတ္အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစခ်င္လို႔ပါ ( ေမဘယ္မာရီျမင့္)