အေၾကာင္းအရာ: 

ၿဂိဳလ္ကာင္မ ေသသြားတာေတာင္င့ါကို ဒုကၡေပးသြားေသးတယ္ (အထိန္းေတာ္ၾကီး)