အေၾကာင္းအရာ: 

ဟိုေကာင္ စကၠ ေလ အိမ္ထဲ၀င္မွာစိုးလို႔ အုတ္တံတိုင္းကို