အေၾကာင္းအရာ: 

-ခင္ဗ်ားကက်ဳပ္ကို မဟုတ္တာေတြနဲ႕စြတ္စြဲတာေပါ့ဟုတ္လား ..ခင္ဗ်ားလုိလူမ်ိဳးကေနာက္ကလိုက္ကိုက္ေနတဲ­့ေခြးတစ္ေကာင္လိုပဲ (စကၤ)