အေၾကာင္းအရာ: 

-ဘာမွမပူပါနဲ႕သူငယ္ခ်င္း ငါမင္းကိုအာမခံနဲ႕ျပန္လႊတ္လာေအာင္ကူညီေပးမ­ွာပါ (ကိုမ်ိဳးေနာင္)