အေၾကာင္းအရာ: 

သူေဌးေလးကဒီအိမ္ထဲမွာ စကၤနဲ႕နန္းေရႊမႈန္ ကိုတြဲျပီးေတြ႔လိုက္တာ..(ဦးၾကီးေအာင္)