အေၾကာင္းအရာ: 

-မ်ိဳးေနာင္ကကိုယ့္ကိုအာမခံနဲ႔ေခၚလာတာ..ပလ­ိပ္ေတြကကိုယ့္ကို အိမ္သားေတြနဲ႔ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္စကားေျပာဖို­႕လြတ္လိုက္တာေနမွာပါ..(သူေဌး)