အေၾကာင္းအရာ: 

မမေလးနန္းေ႐ႊမႈံကိုသတ္ဖို႔ခိုင္းတာဘယ္သူလိ­ု႔ထင္လဲကၽြန္မပဲ (ေဒၚျမသက္ေ၀ )