အေၾကာင္းအရာ: 

ကၽြန္မသူေဌးကေတာ္ၾကီးကို ကူညီခဲ့တယ္ ဒါေပမယ့္အဲ့လိုလုပ္တာ မွားမွန္းမသိခဲ့ဘူး ( ေဒၚျမသက္ေ၀ )