အေၾကာင္းအရာ: 

- ဒါနဲ႔ နန္းၾကာ တစ္ေယာက္လည္းမေတြ႔မိပါလား..နန္းၾကာဘယ္ေရာက­္ေနတာလဲ (ေမဘယ္လ္)