အေၾကာင္းအရာ: 

"သူတို႔သည္ လူယဥ္ေက်းေလ..လူေကာင္းမဟုတ္ဘူး..အေမတို႔သည္ လူယဥ္ေက်းမဟုတ္ဘူး..လူေကာင္းျဖစ္တယ္.."