အေၾကာင္းအရာ: 

"ခုေခတ္မွာ ေစ်းေျပာတဲ႔ ေခတ္ကုန္ေနျပီတဲ႔..ေဟ ဘယ္လိုေခတ္ေရာက္သြားလို႔တုန္း..လာရိုက္ ေရာ႔ဒါပဲယူ အဲလိုေခတ္ေရာက္ေနျပီတဲ႔..အမယ္ေလး အဲလိုလား အဲလိုဆို မလိုက္ဘူးေျပာလိုက္တယ္.."