ရန္ကုန္ျမင္ကြင္းက်ယ္ အစီအစဥ္မွာေလးကေတာ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္း က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိတဲ႔ အခမ္းအနားအစီအစဥ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ထုတ္လႊင္႔ေနေသာ အစီအစဥ္ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Watch -http://goo.gl/dau42F