ဆြန္းဂ်ိဳမင္းၾကီး လက္ထက္တြင္ ေရွးဘုရင္မ်ား လက္ထက္က မျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ႔ေသာ မွားယြင္းေနေသာ ဂ်ိဳဆြန္း သမိုင္းမွတ္တမ္းကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ႔သည္။ ထိုမွတ္တမ္းကို 'ဂ်င္ဘီရို႔' ဟု ေခၚတြင္သည္။ ေျမာင္တိုင္းျပည္၏ မွတ္တမ္းတြင္ ထယ္ဂ်ိဳ မင္းၾကီး လီေဆာင္းဂယ္က ဂိုေယာဘုရင္ကို လုပ္ၾကံျပီး နန္းတက္ခဲ႔သည္ဟု မွားယြင္းမွတ္တမ္း တင္ခံခဲ႔ရေသာေၾကာင္႔ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာ ၾကာေအာင္ သံတမန္မ်ား အၾကိမ္ၾကိမ္ ေစလႊတ္ျပီး ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ႔ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ႔ဘဲ ဆြန္းဂ်ိဳမင္းၾကီး လက္ထက္မွ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔သည္။

 

'ဂ်င္ဘီရို႕' မွတ္တမ္းကို ေရးသားခဲ႔ေသာ စစ္မႈေရးရာ အမတ္ၾကီး ယူေဆာင္းယံုး၊ စစ္ပြဲတိုင္းတြင္ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ တိုက္ခိုက္ျပီး အသက္ေပးခဲ႔သည္႔ စစ္သူၾကီး လီဆြန္းရွင္းတို႔ေၾကာင္းကို ဂ်ိဳဆြန္း ေခတ္အလယ္ပိုင္း ဂ်ပန္၏ က်ဴးေက်ာ္မႈ ခံေနရေသာ ကာလကို ေဖာ္က်ဴး ရိုက္ကူးထားသည္႔ ကိုရီးယား ဂ်ိဳဆြန္းေခတ္၏ သမိုင္းမွတ္တမ္း တစ္ခုကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ တင္ဆက္ေပးထားေသာ ဇာတ္လမ္းေကာင္း တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။