00:00
ခတ္သစ္ပ်ိဳေမ[၂၅.၈.၂၀၁၆(A)]
ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ[၂၄.၈.၂၀၁၆(A)]
ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ[၂၃.၈.၂၀၁၆(A)]
ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ [၁၄-၈-၂၀၁၆ (D)]
့ေခတ္သစ္ပ်ိုေမ [၈.၈.၂၀၁၆(A)]
ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ [၂၈.၇.၂၀၁၆ (D)]
ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ [၂၈.၇.၂၀၁၆ (A)]
ခတ္သစ္ပ်ိဳေမ [၂၇.၇.၂၀၁၆ (A)]
ေခတ္သစ္ပ်ဳိေမ (၁၄.၇.၂၀၁၆)